Yleiset myyntiehdot:

1. Myyntiehdot ja niiden soveltaminen:

Näitä yleisiä myyntiehtoja sovelletaan kaikkeen Mertaranta & Silén Production Oy:n tekemään mainostilan myyntiin, kun mainostajayritys tai sen lukuun tilauksen välittänyt mediatoimisto, mainostoimisto tai muu siihen rinnastettava palveluyritys ostaa Mertaranta & Silén Production Oy:n kautta mainostilaa Mertaranta & Silén Production Oy:n hallinnassa olevilta mainospaikoilta. 

Myyntiehdot antaa pohjan yleisille periaatteille mainospaikan vuokraukseen liittyen. Mainostilan myyjän sekä Ostajan tulee toimia näiden myyntiehtojen mukaisesti.

Yleisistä myyntiehdoista voidaan poiketa, mikäli tästä on mainostilan myyjän sekä Ostajan välillä erikseen on kirjallisesti tai muulla todisteellisella tavalla sovittu. 

Tätä myyntiehtoa sovelletaan yritysasiakkaisiin yhtiömuodosta riippumatta sekä yhdistyksiin.

Myyntiehdoissa käytetään termiä mainostilan myyjä, jolla tarkoitetaan Mertaranta & Silén Production Oy:tä sekä mainostajayrityksestä termiä Ostaja. 

2. Mainospaikan vuokraus:

Mainostilan myyjä toimittaa aina erillisen tarjouksen vuokrattavaan mainostilaan liittyen Ostajalle.

Mainostilan vuokrausta koskeva sopimus katsotaan syntyneeksi, kun Ostaja hyväksyy mainostilan myyjän toimittaman tarjouksen kirjallisesti tai muulla todisteellisella tavalla. 

Mainostilan vuokraus tapahtuu välimyyntiehdoin, joka tarkoittaa sitä, että mainostilan myyjällä on oikeus myydä vahvistamaton mainoskampanja kolmannelle osapuolelle. Niin kauan, kun mainostilan vuokrausta koskevaa tarjousta ei ole kirjallisesti hyväksytty.

Mainostilan myyjällä on aina yksittäistä kampanjaa koskeva hinnoittelun vapaus suhdanneperusteisesti. Tällä tarkoitetaan normaalia mediamyyntialalla olevaa käytäntöä esimerkiksi: alennusjärjestelyistä. 

3. Vuokrattavat mainospaikat sekä niiden mainossisältö:

3.1. Vuokrattavat mainospaikat:

Mertaranta & Silén Production Oy vuokraa mainostilaa digitaalisille, ja klassisille ulkomainospaikoille. Mainospaikkoja koskevat tiedot löytyvät tältä verkkosivulta. 

Mainospaikat ovat merkitty verkkosivustomme karttapalveluun, jossa käytämme kolmannen osapuolen palvelua. Täten karttapalvelussa ilmenevissä sijaintitiedoissa voi olla pieniä virheitä esim. tarkan sijainnin suhteen. Ostajan vastuulle kuuluu mainospaikan sijainnin varmistaminen.

Sivustollemme on kerätty myös bruttokontaktimäärien laskelmat, jotka perustuvat eri kaupunkien sekä tieliikenneviraston antamiin liikennemäärä laskelmiin. Mertaranta & Silén Production Oy ei vastaa näiden tietojen oikeudellisuudessa.

3.2. Mainospaikkojen mainossisältö:

Ostajan tulee toimittaa mainosaineisto mainostilan myyjän ohjeistamien aineisto-ohjeiden mukaisesti määräaikaan mennessä mainostilan myyjälle. Aineisto-ohjeet eri mainospaikoille löytyy tästä linkistä.

Mainosaineistot tulee olla Mainonnan eettisten ohjeiden, Kaupunkien antamien tarkennettujen ohjeistuksien sekä Suomen lain mukaisia. 

Mainostilan myyjällä on oikeus olla aloittamatta ja/tai keskeyttää mainoskampanja, mikäli mainossisältö ei ole Mainonnan eettisten ohjeiden ja/tai Suomen lain ja/tai Kaupunkien antamien ohjeistuksien mukaisia. 

Klassisia ulkomainospintoja koskevat erilliset tuotanto sekä painatusohjeet löydät näiden myyntiehtojen kohdasta (5.). 

4. Mainospaikan vuokrauksen peruuttaminen sekä myyntiehtoihin liittyvät vastuut ja ehdot:

Kirjallisesti vahvistettua mainoskampanjaa ei voi peruuttaa. Tästä pykälästä voidaan poiketa, mikäli mainostilan myyjä sekä Ostaja ovat tästä kirjallisesti erikseen sopineet.

5. Mainospaikkojen tuotantotiedot sekä aineisto-ohjeet:

5.1. Klassiset ulkomainostaulut:

Klassisten ulkomainostaulujen aineiston tuotanto ja kiinnitys on mahdollista toteuttaa Ostajan tai mainostilan myyjän toimesta. Tarkennetut ehdot kohdassa 5.1.1. – 5.1.2.

5.1.1. Ehdot mainostuotantoon Ostajan toimesta klassiselle mainostaululle:

Mikäli Ostaja järjestää aineiston tuotanon sekä kiinnityksen ilman mainostilan myyjää klassiselle mainostaululle. On aineiston oltava aineisto-ohjeiden sekä kohdan (3.2.) mukainen sekä Ostajan tulee poistaa mainosaineisto taulusta yhden (1) vuorokauden sisään kampanjan päättymisestä Ostajan omaan lukuun. 

Mikäli aineiston katsotaan tämän myyntiehdon kohdan (3.2.)  tai muutoin mainostilan myyjän antamien ohjeistuksien vastaiseksi on aineistoa muutettava / vaihdettava tai poistettava viipymättä.

Tässä myyntiehdossa käytettyä termiä viipymättä tarkoitetaan max. 2 vuorokautta. Mikäli Ostaja ei vaihda tai poista mainosaineistoa viipymättä klassiselta mainostaululta on mainostilan myyjällä oikeus mainosaineiston poistoon, josta aiheutuneet kustannukset peritään Ostajalta. 

5.1.2. Ehdot mainostuotantoon Mainostilan myyjän toimesta klassiselle mainostaululle:

Mikäli mainostuotannon sekä kiinnityksen klassiselle mainostaululle hoitaa mainostilan myyjä. Tulee Ostajan toimittaa mainostilan myyjälle painovalmis aineisto määräaikaan mennessä aineisto-ohjeiden mukaisesti.

Tällöin mainosaineiston tuotannosta, kiinnityksestä sekä poistosta vastaa mainostilan myyjä. Mikäli aineiston toimitus viivästyy Ostajan toimesta ei mainostilan myyjä hyvitä Ostajalle menetettyä mainosaikaa. 

5.1.3. Mainosaineistojen säilöminen:

Mainostilan myyjä ei säilö kampanjoiden välillä Ostajan painatettua mainosaineistoa, ellei tästä ole Ostajan kanssa erikseen sovittu. 

5.2. Ehdot digitaalisille mainostauluille:

Digitaalisten taulujen aineistojen tulee olla mainostilan myyjän toimittamien aineisto-ohjeiden mukainen.

Ostajan vastuulle kuuluu esimerkiksi liikkuvaa kuvaa käytettäessä voimassa olevan tieliikkenesäädösten tarkistaminen mainostilan myyjältä.

Mikäli Ostajan toimittama mainosaineisto on kohdan (3.2.) tai mainostilan myyjän antamien ohjeistuksien vastainen. On mainostilan myyjällä oikeus olla aloittamatta kampanjaa tai keskeyttää / lopettaa se. Tästä mahdollisesti aiheutuvaa kampanjan aloituksen viivästymistä tai keskeytymistä ei hyvitetä Ostajalle.

6. Digitaalisten taulujen viat sekä niistä aiheutuvat kampanjan totetuksien muutokset:

6.1. Yleiset ehdot:

Digitaalisiin mainoslaitteisiin voi ilmetä teknisiä vikoja sekä myös sähkönjakelun häiriöstä aiheutuvia vikoja. Mikäli Ostaja havaitsee mainoslaitteessa vian. Tulee hänen ilmoittaa viasta mainostilan myyjälle viipymättä kirjallisesti. 

Tällöin mainoskampanjan toteutukseen voi tulla ennalta määrittelemättömiä katkoksia tai kampanjan keskeytyminen.

Tällaisessa tilanteessa mainostilan myyjällä on velvollisuus hyvittää  mainoskampanjan käyttämätön mainosaika. Hyvitykseksi katsotaan menetetyn mainosajan laskennallinen taloudellinen arvo. Ostajan niin halutessaan on hänellä myös oikeus siirtää käyttämätön mainosaika myöhempään ajankohtaan. 

Digitaalisten taulujen viat sekä niistä aiheutuvat hyvitykset ovat määritelty tarkemmin kahteen osaan, jotka löytyvät kohdista 6.1.2. ja 6.1.3.

6.1.2. Iso vika, Digitaalisessa taulussa:

Isolla vialla tarkoitetaan, että vähintään 1/4 digitaalisen taulun näyttöpinnasta on pimeänä / rikkoutuneena ja täten kampanjaa ei pystytä toteuttamaan ennaltamääritellyllä tavalla. Tällöin asiakkasta hyvitetään tämän myyntiehdon kohdan 6.1. mukaisesti.

6.1.3. Pieni vika, Digitaalisessa taulussa:

Pienellä vialla tarkoitetaan alle 1/4 digitaalisen taulun näyttöpinnan häiriötä esimerkiksi yksittäisten moduulien rikkoutumista. Tällaisissa tapauksissa mainostilan myyjä ei ole velvollinen hyvittämään mitään Ostajalle.

7. Sähkönjakelun häiriö:

Mainostilan myyjä ei vastaa sähköyhtiön sähkönjakelun häiriöstä. Ja ei täten hyvitä tästä aiheutunutta kampanjan keskeytymistä ja mainosajan menetystä. 

8. Vastuunrajoitus:

Mertaranta & Silén Production Oy ei ole Ostajalle missään vastuussa välillisistä tai muista epäsuorista vahingoista, kuten menetetystä tuotosta tai kolmannen osapuolen vaatimuksista. Vastuunrajoitus ei koske vahinkoja, jotka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

9. Ylivoimainen este:

Mertaranta & Silén Production Oy ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat ylivoimaisesta esteestä. 

Tällaiseksi katsotaan Mertaranta & Silén Production Oy:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota sen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon mainostilan myyntiä tehtäessä ja joka estää Mertaranta & Silén Production Oy:tä täyttämästä sopimuksenmukaisia velvoitteitaan ilman, että Mertaranta & Silén Production Oy voi kohtuullisin toimin tai kustannuksin tällaista poistaa. 

Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan mm. sota, kapina, sisäinen levottomuus, työselkkaus, luonnonmullistus, tulipalo, tuontikielto tai muu viranomaisen toimenpide, yleisen liikenteen tai energiajakelun keskeytys. Lakko, sulku, boikotti ja muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun sopijapuoli on itse sen kohteena tai siihen osallisena.

Mertaranta & Silén Production Oy:n alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös vapauttamisperusteeksi, mikäli alihankintaa ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai oleellista viivästystä hankkia muualta.

10. Mainossopimuksen siirto:

Mainostilan myyjällä on oikeus siirtää Ostajan kanssa sovittu mainossopimus sellaisenaan toiselle yhtiölle liiketoimintakaupan yhteydessä. 

11. Laskutus:

Mainostilan myyjä laskuttaa Ostajaa niin, että lasku on päivätty alkavan mainoskampanjan ensimmäiselle päivälle.

Maksuehtona on 14 vrk netto. Laskutuksen ehdoista voidaan poiketa, mikäli mainonnan myyjä ja Ostaja ovat siitä erikseen kirjallisesti sopineet. 

Maksuviivästyksestä peritään kulloinkin voimassaolevan korkolain (633/1982) mukainen viivästyskorko. Laskun maksun viivästyminen voi johtaa kampanjan keskeyttämiseen. 

12. Kilpailijoiden samanaikainen mainonta:

Digitaalisilla mainoslaitteilla on mahdollista, että samanaikaisesti mainostauluilla on Ostajan kanssa kilpaileva yritys.

Mainostilan myyjä ei kuitenkaan missään tilanteessa luovuta tietoa Ostajalle mahdollisesta kilpailevasta asiakkaasta. Mikäli päällekkäisiä kampanjoita esiintyy, ei niistä hyvitetä mitään Ostajalle.

13. Ristiriidat erillisten mainospaikkasopimusten sekä yleisten myyntiehtojen välillä:

Mikäli Ostajan sekä mainostilan myyjän välisessä erillisessä kirjallisessa sopimuksessa on ristiriitainen tai ristiriitaisia sopimuskohtia yleisten myyntiehtojen kanssa.

Noudatetaan mainostilan myyjän sekä Ostajan sopimussuhteessa erillistä kirjallista sopimusta yleisten myyntiehtojen sijaista. Yleisistä myyntiehdoista poiketaan vain sen sopimuspykälän osalta, joka on ristiriidassa yleisten myyntiehtojen kanssa. 

14. Oikeus mainoksen käyttöön:

Ellei Ostaja ole kirjallisesti tai muutoin todisteellisella tavalla kieltänyt mainosaineiston käyttöä on mainostilan myyjällä oikeus tallettaa kovalevylle, pilvipalveluun tai muulle tallennusalustalle Ostajan mainosaineisto ja hyödyntää sitä esittely-, koulutus- sekä tutkimuskoosteissa. Mainostilan myyjällä ei ole oikeutta käyttää mainosaineistoa kaupallisiin tarkoituksiin muissa viestimissä. 

Mainostilan myyjällä on kuitenkin aina oikeus käyttää mainosaineistoa osana niitä mediasisältöjä, joissa mainosaineisto on julkaistu / esitetty. Täten mainosaineiston käyttö mainoslaitteen kuvan yhteydessä sivustomme referenssit -kohdassa on tämän myyntiehdon mukaan sallittua. 

15. Mainospaikan vuokrausta koskevat riita-asiat:

Mainostilan vuokrausta koskevat riita-asiat pyritään ensisijaisesti selvittämään neuvotteluteitse, mutta mikäli tässä ei kuitenkaan onnistuta. Haetaan lopullinen päätös asiaan vastaajan kotipaikan käräjäoikeudesta.

16. Muutokset:

Muutokset yleisiin myyntiehtoihin tehdään tälle sivustolle.